• Creatief
 • Loyaal
 • Passie
 1. Home
 2. Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de administratie en het gebruik van de persoonsgegevens die wij verzamelen van onze klanten en/of eindgebruikers.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens, door u (vrijwillig) als klant c.q. eindgebruiker aan ons verstrekt, teneinde de door u gevraagde diensten te kunnen afwikkelen.

Onder klant verstaan wij iedere zakelijke relatie die van ons een zakelijke dienstverlening verlangt. Onder eindgebruiker verstaan we iedere consument die bij ons een servicevraag neerlegt aangaande de door ons vertegenwoordigde merken.

Wie zijn wij?

Wij zijn Röbke Agenturen BV.

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van gegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

Onze contactgegevens zijn:

Röbke Agenturen B.V.
Nieuwe ’s-Gravelandseweg 40
1405 HM Bussum

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op info@roebke.nl of per post op bovenstaand adres.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diverse gegevens van u op. Hieronder staat opgesomd welke categorieën van gegevens wij verwerken:

 • NAWTE-gegevens;
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer);
 • Logistieke gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • Financiële gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen in de ruimste zin van het woord;
 • Alle gegevens voor het onderhouden van contacten met klanten;
 • Alle gegevens voor het onderhouden van en beantwoorden van diensten op aanvraag van eindgebruikers.

Bovengenoemde gegevens bewaren wij ten hoogste twee jaar nadat de desbetreffende aanvraag transactie is afgerond, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
 • Het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten van of naar het door u opgegeven adres;
 • Het onderhouden van contacten met de klanten en/of eindgebruikers;
 • De uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting.

Als u eindgebruiker bent, gebruiken wij uw contactgegevens slechts om met u te communiceren ter afhandeling van de door u gevraagde dienstverlening.

Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een tussen ons gesloten overeenkomst en leveringen die hieruit voortvloeien.

Delen van gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden delen of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

In het kader van deze verwerking en afhankelijk van de door u gevraagde dienstverlening, kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met (één of meerdere van) de volgende partijen:

 • Onze principalen en/of toeleveranciers;
 • Door ons ingeschakelde verwerkers;
 • Externe adviseurs;
 • Externe dienstverleners;
 • Belastingdienst;
 • Toezichthoudende autoriteiten.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor, om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren.

In alle andere gevallen hebben wij zelf de bewaartermijn gezet op 1 jaar.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Röbke Agenturen BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indien om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roebke.nl

Röbke Agenturen BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.